Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy „SKLEP DLA GASTRONOMII”, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.jampol.eu, prowadzony jest przez JAMPOL Leszek Kamieniarz z siedzibą w 75-900 Koszalin, ul. Koszalińska 31, wpisanego do Ewidencji Działalności Gospodarczej Prezydenta Koszalina pod numerem 42160 NIP 669-102-20-35, REGON 330394153.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2 Definicje

 1. Sprzedawca – JAMPOL Leszek Kamieniarz z siedzibą w 75-900 Koszalin, ul. Koszalińska 31, wpisanego do Ewidencji Działalności Gospodarczej Prezydenta Koszalina pod numerem 42160 NIP 669-102-20-35, REGON 330394153.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.jampol.eu
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – element oprogramowania w Sklepie umożliwiające złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 § 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 75-900 Koszalin, ul. Koszalińska 31
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: jampol@jampol.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 94 3413530
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie, z czego telefonicznie w godzinach 9.00 – 15.00.

 § 4 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (rodzaj dostawy klient wybiera z możliwych wariantów dostępnych w sklepie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy jest oddzielną pozycją na dokumencie stwierdzającym zawarcie umowy.

 § 5 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
 2. Po dokonaniu wyboru kolejnych pozycji, będą one automatycznie dodawane do koszyka.
 3. Po dodaniu ostatniego produktu, należy kliknąć w ikonę koszyka, lub wybrać opcję, „Przejdź do kasy”
 4. Na tym etapie, można edytować zawartość koszyka.
 5. Po zweryfikowaniu zawartości koszyka, należy kliknąć w „Zaktualizuj koszyk”
 6. Następnie klikamy „Przejdź do kasy”.
 7. W lewej kolumnie, należy uzupełnić dane odbiorcy, wraz z adresem dostawy, opcjonalnie nazwą firmy oraz numerem NIP.
 8. Kolejnym krokiem jest wybór metody płatności. I postępowanie zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, w przypadku wybrania płatności online.
 9. Dodatkowo można nanieść uwagi do zamówienia, w odpowiednim polu po lewej stronie (dół kolumny)
 10. Ostatnim etapem, jest informacja o zawarciu umowy i przesłanie potwierdzenia na wskazany podczas zamówienia adres e-mail, odpowiedniej informacji nt. dokonanego zakupu.

§ 6 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 • Opłata za przesyłkę jest ujednolicona dla wszystkich form dostawy

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przy odbiorze
 • Płatność za pobraniem
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatność kartą płatniczą.
 • Przedpłata na konto Sprzedawcy metodą BLIK

 § 7 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany adres poczty elektronicznej Klienta, który podał w trakcie składania Zamówienia. Wiadomość zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: 
 • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przed potwierdzeniem zamówienia przez Sprzedającego.
 • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 § 8 Termin dostawy

 1. Wysyłka towaru nastąpi w terminie 2 dni roboczych.
 2. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

3. Termin dostawy jest zależny od wybranego sposobu dostawy. Sprzedawca po zawarciu umowy oraz wysłaniu zamówionego towaru, poda numer przesyłki w celu śledzenia zamówienia.

§ 9 Reklamacje

 1. Umową Sprzedaży objęte są grzyby suszone zgodne z załączonymi na stronie internetowej Sklepu specyfikacjami jakościowymi.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi grzyby zgodne ze specyfikacjami.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie pocztą tradycyjną bądź elektroniczną  na adres Sprzedawcy według danych kontaktowych podanych w niniejszym Regulaminie
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. Sprzedawca zastrzega prawo do powołania Certyfikowanego Grzyboznawcy w celu zbadania zasadności reklamacji.
 8. Uzasadniona i uznana przez Sprzedawcę reklamacja skutkuje zwrotem kwoty zakupu oraz kosztów dostarczenia i zwrotu towaru. Zwrot należności nastąpi przelewem bankowym na konto Klienta w terminie 3 dni roboczych.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

 § 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

     § 12 Postanowienia końcowe

 1.  Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych  w         niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Close Menu
×
×

Koszyk